مؤ لف : سيّد عبداللّه حسينى
درد عشق
مقدمه
خدا دوست كسى است كه دوستش بدارد
رأ فت بى پايان خداوند
از عشق خدا چندان گريست كه نابينا شد
مرا دوست بدار و محبوب بندگانم گردان
سخن گنجشك ، حضرت سليمان (ع ) را متاءثّر نمود
مهر حضرت ابراهيم (ع ) به خداوند مهربان
هارون و كنيز مهربان
و……………
جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید