این عملیات در منطقه اروند رود در هفتم خرداد ۶۴ انجام شد
عملیات ایذایی ظفر ۱
این عملیات یک روزه در جزایر مجنون با هدف انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود در هفتم خرداد ۶۴ انجام شد.

خلاصه گزارش عملیات
نام عملیات : ظفر ۱
زمان اجرا : ۷/۳/۱۳۶۴
مدت اجرا : ۱ روز
مکان اجرا : جزیره مینو
ارگانهای عمل کننده : تکاوران ارتش جمهوری اسلامی ایران
اهداف عملیات : انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود

نقشه عملیات
Salehinag.ir