مؤلف: (حاج شیخ مرتضى احمدیان)
فضلیت بسم الله و ثواب عظیم آن
پاداش معلمى که به کودک بسم الله ، یاد دهد
سبب توبه بشر حافى
خواص و فائده بسم الله بر سر سفره
گفتن بسم الله ضرر غذاها را دفع مى کند
داستان بسم الله گفتن حضرت رسول (ص ) و دفع سم
در هنگام جماع باسم الله بگویید تا شیطان نطفه شما شریک نشود
برخى از مزاحهاى پیامبرص و امیرمؤ منان ع

و………………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید