آیت الله عبدالکریم حق شناس : اگر در زندگیتان شکاف هایی هست؛ دلیل آن این است که در بندگیتان برای خدای متعال کم گذاشتید..
آیت الله عبدالکریم حق شناس : اگر در زندگیتان شکاف هایی هست؛ دلیل آن این است که در بندگیتان برای خدای متعال کم گذاشتید..