مولف :(على اصغر رضوانى کاشانى)
فهرست

سفیانى کیست؟

معرکه هرمجدون چیست؟

مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟

مقصود از خسوف وکسوف که از علایم ظهور است چیست؟

مقصود از صیحه وفزع اسمانى در علایم ظهور چیست؟

مقصود از نداى اسمانى در علایم ظهور چیست؟

مقصود از خروج دجال که از علایم ظهور به حساب آمده چیست؟

آیه وعد چگونه بر ظهور موعود جهانى دلالت دارد؟

و………………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید