بوسه آیت‌ الله بر دست آیت الله

تصویر ملاقات حضرت آیت الله مکارم شیرازی از حضرت آیت الله انصاری شیرازی
بوسه آیت‌ الله بر دست آیت الله

تصویر ملاقات حضرت آیت الله مکارم شیرازی از حضرت آیت الله انصاری شیرازی