نویسنده :(سید محمد کاظم قزوینى)
فهرست

مقدمه

سه گروه مدعى مهدویت

الف: گروه اول

ب: گروه دوم

ج: گروه سوم

شمارى دیگر از این دروغپردازان

ادعاى مهدویت وآمدن آن حضرت چیست؟

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید