نویسنده :(سید مهدى میر باقرى)
فهرست

مقدمه

سند شناسى

آشنایى با کتاب مزار کبیر

آشنایى با محمد بن مشهدى

آشنایى با محمد بن على بن أبى قرة

آشنایى با محمد بن الحسین بن سفیان البزوفرى

معناى (انه الدعاء لصاحب الزمان)

دعاى ندبه، انشاء کدام امام است؟

و……………………

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید