پس هرکس برشما تعدی کرد همان گونه که برشما تعدی کرده براو تعدی کنید
استفاده ازشیوه های تهاجمی جنگ نرم

فَمَنِ اعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُواعَلَیهِ بِمُثلِ مَااعتَدَی عَلَیکُم ؛

« پس هرکس برشما تعدی کرد همان گونه که برشما تعدی کرده براو تعدی کنید . » (بقره ، 194)
مقام معظم رهبری :
« امروز دشمن جبهه وسیعی را بااستفاده از ابزارهای موثر خطرناک و کارآمد ونیز بابهره گرفتن از علم تکنولوژی تشکیل داده است تا جمهوری اسلامی راهدف یک یورش همه جانبه فرهنگی قرار داد . مقابله با این تهاجمِ بسیارخطرناک و ویرانگر ، نیازمند هوشیاری واستفاده از ابزار و روش های مشابه دشمن و یاشیوه های جایگزین آن است . »