فرزانگان
فاصله ((كلين )) تا ((خمين )) يازده قرن بيش نيست اما خدا مى داند كه در اين گذرگاه تاريخ چه تازيانه ها كه بر پيكر ابرار نخورد و چه سرها كه از ابرار بر دار نرفت ، تا سنگ بنايى را كه كلينى نهاد خمينى به پايان رساند . كلينى خمينى هر دو سر يك رشته اند با يك خصوصيت و آن اينكه هر دو از خويش هيچ چيزى نگفتند

جهت دریافت فایل کلیک کنید