مولف : (رحیم کارگر)
فهرست مطالب

مقدمه

جهانی شدن، جهانی کردن وجهانی سازی

پیدایش جهانی شدن

تعاریف جهانی شدن

ماهیت ومبانی جهانی شدن

رهیافت ها، داعیه داران واهداف

و……………………

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید