شواهد و قراين نشان مى دهد كه عمر وهّابيگرى افراطى به سر آمده و طرفداران و حاميان خود را به سرعت از دست مى دهند. زيرا در بطن اصول وه
مقدّمه:

آيا وهّابيّت به پايان عمر خود نزديك مى شود؟!

خشونت فوق العاده

گروه طالبان

سپاه صحابه

خشونت در عراق

خشونت در زادگاه وهّابيّت

و………………………….
جهت دریافت فایل html کلیک نمایید