مؤ لّف 🙁 محسن قرائتى)
پیام حضرت آیت اللّه خامنه اى رهبرمعظم انقلاب اسلامى به اوّلین اجلاس ((اقامه نماز))
مقدّمه :
نماز در تمام ادیان بوده است
هیچ عبادتى به اندازه نماز تبلیغات ندارد
نماز در راءس همه عبادات است
نماز پر تنوّع ترین عبادت است
نماز و هجرت
ترک جلسه به خاطر نماز
نماز اوّل وقت وسط جنگ
آنجا که خواب از مناجات بهتر است
نماز در جلو چشم مردم نه در خفا
بانى ، معمار ومهندس مسجد باید اهل نمازباشد
تحریم شراب و قمار به خاطر حفظ نماز است
توجّه به نماز فرزندان و ذرّیه
اوّلین وظیفه حکومت اسلامى اقامه نماز است
نماز تعطیلى ندارد
نماز همراه با مردم دارى

و……………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید