واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران

انتشارات مسجد مقدس جمكران
مقدمه

شفاى پسر بچه فلج

شفاى سرطانى

شفاى مفلوج و سفارش به دعاى فرج

شفاى مسموم در حال مرگ

دعا براى فرزندار شدن

شفاى مجروح و معلول مغزى

شفاى مجروح و معلول جنگى

زنده شدن دختر سه ساله

شفاى سرطان

شفاى ضايعه نخاع كمر

شفاى بيمارى كليه

شفاى ناراحتى اعصاب و روان

و………………………..
جهت دریافت فایل html کلیک نمایید

از حالت فشرده خارج نمایید