نوشته : عین-صاد
استاد علی صفایی حائری
کتاب «مسئولیت و سازندگی» و «انسان در دو فصل» پاسخی است به این خواسته ی شما.در این نوشته ها پایه های «بینش فکری بنیادی» بنا نهاده شده برای پاسخ درخور به پرسش های بنیادین انسان از وجود و هستی و این که چرا زنده باشم؟ در زندگی دنبال چه باشم؟ و چرا خود را زیاد کنم؟ و چگونه در زمینه ی عقایدم به مسئولیتی که در قبال جهان آکنده از فقر و جهل و خشونت دارم عمل نمایم.

جهت دریافت فایل pdf کلیک نمایید