مؤ لف : على دوانى

پيشگفتار
بى سعادت
نابيناى شجاع
مكافات روزگار
كار فرومايه
اولين سكه اسلامى
اعتماد به حق
ايمان و شهامت
انتقام
طمع
شهامت و صداقت
فروغ جاودانه
حكمرانى كه به عدل عمل نكند
نادان نيستم !

و……………………….

جهت دربافت فایل html کلیک نمایید
از حالت فشرده zip خارج نمایید