(سید جعفر مرتضى عاملى)
فهرست مطالب
مقدمه دفتر
مقدمه مترجم
مقدمه مؤ لف
باب اول : مقاطعى از زندگانى سلمان
فصل اول : معرفى سلمان محمدى در چند سطر
فصل دوم : اسلام آوردن و آزاد شدن از بردگى
فصل سوم : آگاهى و مسؤ ولیت
فصل چهارم : هم مخالفت با حکومت و هم مشارکت در آن
باب دوم : سیاستها و پیامدها
فصل اول : رویاروى زورگویى
فصل دوم : تبعیض نژادى رویدادها و مواضع
فصل سوم : دو سیاست متضاد
فصل چهارم : تبعیض نژادى ،نتایج آثار
ضمیمه
کلام آخر

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید