( علاّمه فقید، سیّد محمد حسین طباطبائى)
فهرست مطالب
مقدّمه دفتر
پیشگفتار به قلم یکى از شاگردان استاد
شرح حال استاد
آثار علاّمه طباطبائى
مقدمه
بخش اوّل : کیفیت پیدایش و نشو و نماى شیعه
آغاز پیدایش شیعه و کیفیت آن
سبب جدا شدن اقلیت شیعه از اکثریت سنى و بروز اختلاف
دو مسئله جانشینى و مرجعیت علمى
روش سیاسى خلافت انتخابى و مغایرت آن با نظر شیعه
انتهاى خلافت به امیرالمؤ منین على (ع ) و روش آن حضرت
بهره اى که شیعه از خلافت پنجساله على (ع ) برداشت
انتقال خلافت به معاویه و تبدیل آن به سلطنت موروثى
سخت ترین روزگار براى شیعه
استقرار سلطنت بنى امیه

و……………

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید