مؤ لف : شهید ثانى رحمه الله علیه
مترجم : اسماعیل مجدالادبا خراسانى

پیشگفتار مصحح
مقدمه
باب اول : عوضهاى مصیبت فرزندان
فصل : در آنچه تعلق به این باب دارد.
باب دویم : در صبر است و آنچه ملحق به اوست :
در ذکر جماعتى از زنان که علماء، صبر و احتساب ایشان را نقل کرده اند
باب سیم : رضا
درجات رضا
فصل : بعضى از حکایات صابران و راضیان به قضاى الهى
فصل : دعا دفع بلا مى کند
باب چهارم : در گریه است
فصل : گفتن کلمه استرجاع
فصل : نوحه گرى و تسلیت دادن
و اما الخاتمه
فصل : کیفیت تسلیت دادن
فصل : تذکر به مصائب حضرت رسول و دیگر مطالب
فصل : عنایت خداوند به مصیبت دیدگان
رساله امام صادق به بعضى از آشنایان مصیبت دیده اش

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید