اثر: دانشمند بزرگ ملامحسن فیض کاشانى رحمه اللّه علیه

ترجمه : عبدالعلى صاحبى

فهرست مطالب
مقدّمه
شرح معناى نفس ، روح ، عقل ، قلب ، و آنچه مقصود از آنهاست
شرح لشکریان قلب
شرح مثالهاى قلب با لشکریان درونى اش
توضیح خاصیت قلب براى آدمى
بیان مجموعه هایى از صفات دل و مثالهاى آن
توضیح مثال قلب نسبت به دانشها
توضیح حالت دل
تفاوت میان الهام و فرا گرفتن دانش

…………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید