(آیة اللّه جعفر سبحانى)
فهرست مطالب
مقدمه
عوامل حقیقى کامیابى :۱- کار در خور ذوق و استعداد
عوامل حقیقى کامیابى :۲- کار و کوشش و فعالیت
عوامل حقیقى کامیابى :۳ ایمان به هدف
عوامل حقیقى کامیابى :۴- استقامت و پشکار
عوامل حقیقى کامیابى :۵- تمرکز فکر
عوامل حقیقى کامیابى :۶- نظم و انضباط
عوامل حقیقى کامیابى :۷- کار را از جاى کوچک شروع کنیم
عوامل حقیقى کامیابى :۸- از پیرویهاى نسنجیده بپرهیزیم

و………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید