اثر: علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى

ترجمه : سیّد حسن اسلامى
فهرست مطالب
مقدمه دفتر
تقدیم به :
در آستانت اى قمر بنى هاشم ! و اى افتخار عدنان !
مقدمه مؤ لّف
فصل اوّل : ولادت و رشد
فصل دوّم : عباس (ع ) و دیدگاهها
فصل سوّم : ویژگیهاى روحى
فصل چهارم : با رویدادها
فصل پنجم : کابوس هولناک
فصل ششم : با نهضت حسینى
فصل هفتم : به سوى سرزمین شهادت
فصل هشتم : بر کرانه علقمه

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید