استاد علی صفایی حائری
مقدمه ناشر
ذهنيت و زاويه ى ديد مصداقى از انديشه هاى استاد على صفايى حايرى ( 1378-1330)در زمينه ى نقد است كه
پيش از اين در كتاب پنج جلدى(روش نفد)و(استادو درس)كه جلد دوم آن به ادبيات، هنر و نقد اختصاص دارد، مطرح شده است. آن چه در اين كتاب هاى مبنايى، بيش از هرچيزى مورد تأكيد قرار گرفته است، ارايه ى معيارها و ميزان هاى ثابتى است كه تحت تأثير شرايط گوناگون گرفتار كش و قوس نشود و بتواند در برابر موقعيت هاى مختلف امكان موضع گيرى هاى مناسب را فراهم كند . مراجعه به ديگر آثار ايشان از جمله كتاب هاى (از معرفت دينى تا حكومت دينى)و(نامه هاى بلوغ 1) بدون شك مخاطبان را با دنياى جديدى از انديشه و معرفت آشنا خواهد ساخت . دنيايى كه به رغم زيبايى و عمق، متأسفانه در هياهوهاى اغلب براى هيچ، كمتربا تفاو ت هايى تقديم خوانندگان گرامى شده است .