حضرت رسول(ص) : من براى امت خود ، از بى تدبیرى بیم دارم نه از فقر
حضرت رسول(ص) : من براى امت خود ، از بى تدبیرى بیم دارم نه از فقر