کجای اسلام داریم که می‌تونید اسیر رو بزنید؟
حاج احمد آمد طرف بچه‌ها،از دور پرسید«چی شده؟» یک نفر آمد جلو و گفت«هرچی بهش گفتیم مرگ بر صدام بگه،نگفت.به امام توهین کرد،من هم زدم توی صورتش.»
حاجی یک سیلی خواباند زیر گوشش.
ـ کجای اسلام داریم که می‌تونید اسیر رو بزنید؟!اگه به امام توهین کرد،یه بحث دیگه‌س،تو حق نداشتی بزنیش
Salehinag.ir