حضرت رسول(ص) : از ناسزا گفتن ، بجز کینه مردم ، سودى نمى برى
حضرت رسول(ص) : از ناسزا گفتن ، بجز کینه مردم ، سودى نمى برى