حضرت رسول(ص) :تا عقل کسى را نیازموده اید ، به اسلام آوردن او واقعى نگذارید .
حضرت رسول(ص) :تا عقل کسى را نیازموده اید ، به اسلام آوردن او واقعى نگذارید .