حضرت رسول(ص) : تنها به عقل مى توان به نیکیها رسید . آنکه عقل ندارد از این تهى است
حضرت رسول(ص) : تنها به عقل مى توان به نیکیها رسید . آنکه عقل ندارد از این تهى است