حضرت رسول(ص) :خداوند ، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد
حضرت رسول(ص) :خداوند ، مؤمن صاحب حرفه را دوست دارد