حضرت رسول(ص) : خداوند زیباست و زیبائى را دوست مى دارد
حضرت رسول(ص) : خداوند زیباست و زیبائى را دوست مى دارد