حضرت رسول(ص) :خدایا ! فراخترین روزى مرا در پیرى و پایان زندگى کرامت فرما
حضرت رسول(ص) :خدایا ! فراخترین روزى مرا در پیرى و پایان زندگى کرامت فرما