حضرت رسول(ص) :خردمندترین مردم ، کسى است که با دیگران بهتر بسازد
حضرت رسول(ص) :خردمندترین مردم ، کسى است که با دیگران بهتر بسازد