حضرت رسول(ص) :دوستى خود را به دوست ظاهر کن تا رشته محبت محکمتر شود
حضرت رسول(ص) :دوستى خود را به دوست ظاهر کن تا رشته محبت محکمتر شود