حضرت رسول(ص) : روزى را در قعر زمین بجوئید
حضرت رسول(ص) : روزى را در قعر زمین بجوئید