حضرت رسول(ص) : زیبائى شخص ، در گفتار اوست
حضرت رسول(ص) : زیبائى شخص ، در گفتار اوست