حضرت رسول(ص) : سنگین ترین چیزى که در ترازوى اعمال گذارده مى شود ، خوشخوئى است
حضرت رسول(ص) : سنگین ترین چیزى که در ترازوى اعمال گذارده مى شود ، خوشخوئى است