حضرت رسول(ص) : عبادت ، هفت گونه است که از همه والاتر ، طلب روزى حلال است
حضرت رسول(ص) : عبادت ، هفت گونه است که از همه والاتر ، طلب روزى حلال است