حضرت رسول(ص) : مؤمن ، خنده رو و شوخ است ، و منافق ، عبوس و خشمناک
حضرت رسول(ص) : مؤمن ، خنده رو و شوخ است ، و منافق ، عبوس و خشمناک