حضرت رسول(ص) : مبادا که ترس از مردم ، شما را از گفتن حقیقت باز دارد !
حضرت رسول(ص) : مبادا که ترس از مردم ، شما را از گفتن حقیقت باز دارد !