حضرت رسول(ص) :منفورترین حلالها نزد خداوند ، طلاق است
حضرت رسول(ص) :منفورترین حلالها نزد خداوند ، طلاق است