حضرت رسول(ص) :نفرین باد بر کسى که بار خود را به دوش دیگران بگذارد
حضرت رسول(ص) :نفرین باد بر کسى که بار خود را به دوش دیگران بگذارد