حضرت رسول(ص) :پس از بت پرستیدن ، آنچه به من نهى کرده اند ، در افتادن با مردم است
حضرت رسول(ص) :پس از بت پرستیدن ، آنچه به من نهى کرده اند ، در افتادن با مردم است