حضرت رسول(ص) : کارى که نسنجیده انجام شود ، بسا که احتمال زیان دارد
حضرت رسول(ص) : کارى که نسنجیده انجام شود ، بسا که احتمال زیان دارد