نام کتاب : برگى از دفتر آفتاب
شرح حال شیخ ‌السالکین حضرت آیت اللّه العظمى بهجت
اثر : رضا باقى زاده پُلامى
فهرست عناوین
مقدمه چاپ سوّم
سخن نخست
بخش اوّل : گذرى بر زندگانى حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش دوّم : گذرى کوتاه بر زندگانى برخى ازاستادان حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش سوّم : جایگاه علمى و ویژگیهاى تدریس حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش چهارم : ویژگیهاى اخلاقى عرفانى حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش پنجم : مرجعیّت و خردمندى و فرزانگى سیاسى حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش ششم : آیت الله العظمى بهجت در گفتار دیگران
از دیدگاه دیگر علما
بخش هفتم : سرچشمه حکمت رهنمودهایى از محضر حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش هشتم : درسهایى از محضر حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش نهم : چند دستورالعمل اخلاقى از حضرت آیت الله العظمى بهجت
بخش دهم : حکایاتى از زبان حضرت آیت الله العظمى بهجت
منابع

نام کتاب : برگى از دفتر آفتاب
شرح حال شیخ ‌السالکین حضرت آیت اللّه العظمى بهجت
اثر : رضا باقى زاده پُلامى

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید