ارتباطاتى را كه خداوند به آن امر فرموده، بسيار متنوّع و فراوان است،
ارتباطاتى را كه خداوند به آن امر فرموده، بسيار متنوّع و فراوان است، از جمله:
الف) ارتباط فرهنگى با دانشمندان. «فسئلوا اهل الذكران كنتم لاتعلمون» (سوره نحل، آیه 43)
ب) ارتباط اجتماعى با مردم. «اصبروا و صابروا و رابطوا» (سوره آل‏عمران، آیه 200)
ج) ارتباط عاطفى با والدين. «و بالوالدين احساناً» (سوره بقره، آیه 83)
د) ارتباط مالى با نيازمندان. «من ذا الّذى يقرض اللَّه قرضاً حسناً» (سوره بقره، آیه 245)
ه) ارتباط فكرى در اداره جامعه. «و شاورهم فى‏الامر» (سوره آل‏عمران، آیه 159)
و) ارتباط سياسى با ولايت. «و اطيعوا الرسول و اولى‏الامر منكم» (سوره نساء، آیه 59)
ز) ارتباط همه جانبه با مؤمنان. «انّما المؤمنون اخوة» (سوره حجرات، آیه 10)
ح) ارتباط معنوى با اولياى خدا. «لقد كان لكم فى رسول اللَّه اُسوة حسنه» (سوره احزاب، آیه 21)

تفسیر نور استاد قرائتی. ذيل آيه 21 سوره رعد