حالا روزي ده برچسب دشت مي‌كنيم اما بسيجيان دلسرد نباشيد!

شهید همت:زمان بازرگان به ما برچسب چريك زدند،زمان بني‌صدر هم برچسب منافق،الان هم برچسب خشك مقدس و تحجر،هر قدمي كه در راه خدا و بندگان مستضعف او برداشتيم برچسب‌بارانمان كردند،حالا روزي ده برچسب دشت مي‌كنيم اما بسيجيان دلسرد نباشيد!
حاشا كه بچه بسيجي ميدان را خالي نمی كند