نوشته شهید چمران
در شناخت انسان سه قسمت مهم و متمایز تشخیص مي دهیم: اول جسم، دوم نفس و سوم روح. در اكثر بحث ها ي فلسفي كه عده زیادي مطرح مي كنند انسان را به دو عامل تقسیم مي كنند، مي گویند قسمت مادي و قسمت معنوي یا قسمت مادي و قسمت روحي. ولي د ر این تجزیه و تحلیلي كه هم اكنون مطرح می كنم مي بینیم كه انسان به سه جزء تقسیم مي شود و نفس و روح باهم اختلاف كلي دارند، یك حقیقت نیستند، دو حقیقت هستند كه سعي مي كنم در این بحث این موضوع را براي شما روشن كنم …

یكي از ماندگارترین آثاري كه از سردار پرافتخا ر اسلام، عارف عاشق، مجاهد مخلص و معلم متعهد شهید دكتر مصطفي چمران بجاي مانده یك دوره سخنراني علمي و عرفاني در كانون توحید در ایام ماه مبارك رمضان سال ١٣٥٩ مي باشد، كه چهار سخنراني آن در این كتا ب، پس از حك و ا صلاحي كه لازمه تبدیل گفتار به نوشتار است تنظیم و ارائه مي گردد و سعي شده است در ا صل مطالب و سخنراني ها حتي الامكان كمترین تغییر داده شود. بایستي توجه داشت كه ا گر آن عارف مجاهد، بنابر آن داشت و فر صت آن را مي یافت كه این مطالب را با قلم شیواي خود بنگارد، كتابي بس زیباتر از متن حاضر شكل مي یافت و تقدیم می شد؛ ولي اهمیت مطالب، شیریني و زیبائي روش بیان و نحوه استدلال به حدي جاذب ا ست كه مي تواند در نوع خود كتابي بس ارزنده، مفید، جالب و نمونه باشد كه مو ضوعاتي بس مهم را با زبان و بیانِ علميِ ساده و ا ستدلالي روشن و قاطع مطرح مي سازد.