مؤ لف : سيد حسين شيخ الاسلامى
مقدمه
هر موجودى سخن مى گوید
اعتراض اندامها به زبان
جواب زبان به اندامها
فائده زبان
برترى سخن بر سکوت
اندامها زبان را سوگند مى دهند:
بدیهاى زبان
زیان زبان

و………………………….

جهت دریافت فایل html روی تصویر کلیک کنید