نویسنده: داوود بختیاری دانشور
ششمین كتاب از مجموعه “قصه فرماندهان “روایتی است داستان گونه از زندگی، مبارزات و شهادت شهید دكتر مصطفی چمران كه به منظور آشنایی نوجوانان با رشادت‌های نامبرده در مبارزه با صهیونیسم در لبنان، نیز فداكاری‌های وی در جنگ ایران و عراق تهیه شده است .شهید چمران در سال 1311در تهران به دنیا آمد و در سال 1360در نزدیكی سوسنگرد به شهادت رسید یكی از بزرگترین موفقیت‌های او، آرام كردن مناطقی از كردستان در سال‌های اول انقلاب، به ویژه شهر پاوه بود