آنقدر غمت به جان پذیرم حسین (ع)
تا قبر تو را بغل بگیرم حسین (ع)
همین طور كه دراز كشیده بود گفت:” رضا! دوست دارم موقع شهادت, تیر درست بخوره به قلبم همین جایی كه این شعر رو نوشتم.” كنجكاو شدم سرم رو گرفتم بالا, تو تاریكی سنگر نگاه كردم به پیرهنش. روی سینه اش نوشته شده بود:
آنقدر غمت به جان پذیرم حسین (ع)
تا قبر تو را بغل بگیرم حسین (ع)
موقع عملیات از هم جدا شدیم. چند روز بعد عملیات. رفتم مقر سراغ بچه های امدادگر, دلم برای محمد شور می زد. پرسیدم:” كسی محمد مصطفی پور رو دیده یا نه؟ روی سینه اش هم یه بیت شعر نوشته شده بود”. تا اینو گفتم , یكی جواب داد:” آهان دیدمش برادر! شهید شد…” پرسیدم:” چه طوری؟”. گفت:” تیر خورد روی همون بیتی كه روی سینه اش نوشته بود…”
– شهید محمد مصطفی پور